ဝန်ဆောင်မှုများ

Our Loan Products

အထွေထွေချေးငွေ

ကျန်းမာရေးချေးငွေ

အပိုဆောင်းချေးငွေ

လူမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးချေးငွေ

အသေးစားကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းချေးငွေ

ဝန်ထမ်းချေးငွေ

ပညာရေးချေးငွေ

အငယ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးချေးငွေ

ရာသီလိုက်ချေးငွေ

မိုင်ဖီဒါဟိုက်ဝေးချေးငွေ

Our Saving Products

မဖြစ်မနေစုဆောင်းငွေ

စိတ်ကြိုက်စုဆောင်းငွေ

MIFIDA သည် မတူကွဲပြားမှု နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ပါဝင်မှုကို တန်ဖိုးထားအားပေးပါသည်။
MIFIDA သည် လူမျိုး၊ ကျား/မ၊ အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှု၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့်ဘာသာမခွဲခြားဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအား အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပါသည်။