ငွေပျိုးပင် (Client Savings Plan)

အခြေခံအတိုးနှုန်းအပြင် Bonus အတိုးပါ ထပ်မံခံစားရရှိ နိုင်မည့် အနာဂတ်စိတ်ကူးအိပ်မက်အား အကောင်အထည်
‌ဖော်ရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စာရင်း အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

 • ကနဦးစာရင်းဖွင့် အနည်းဆုံးပမာဏ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
 • ရွေးချယ်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့် သက်တမ်းများ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁၂လ။
 • တစ်နှစ်လျှင် အခြေခံအတိုးနှုန်း ၁၀%
 • တစ်နှစ်လျှင် Bonus အတိုးနှုန်း ၁% မှ ၃% အထိ
 • စုစုပေါင်းရရှိမည့် အခြေခံအတိုး + Bonus
  • ၆လ ၁၁%
  • ၉လ ၁၂%
  • ၁၂ လ ၁၃%
  • သက်တမ်းမပြည့်မှီကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်း ၁၀%
 • စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်မူရင်းအား တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။

စိတ်ဝင်စားပါက နီးစပ်ရာရုံးခွဲတွင် နေ့ချင်းပြီး စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။