အုပ်စုလိုက်ချေးငွေများ

လုပ်ငန်းသုံးချေးငွေ


ချေးငွေအစီအစဉ်

 • အများဆုံး ချေးငွေပမာဏ သိန်း (၃၀) အထိ
 • ချေးငွေသက်တမ်း အများဆုံး (၁၂) လ အထိ
 • အတိုးလျော့ အရင်းလျော့စနစ်ဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၂၈)%

လျှောက်ထားနိုင်သူများ

 • အငယ်စား၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်များ
 • အချင်းချင်းအာမခံပေးနိုင်သူများဖြင့် အုပ်စုတစ်စုလျှင် အနည်းဆုံး ၃ဦးမှ ၉ဦးအထိ
 • လုပ်ငန်းအား အမှန်တကယ်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူများ

လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

 • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသော အထောက်အထားများ
 • လျှောက်ထားသည့်ချေးငွေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ

အချက်အလက်များကိုက်ညီပြီး စိတ်ဝင်စားပါက နီးစပ်ရာရုံးခွဲသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


စိုက်ပျိုး‌ရေးသုံးချေးငွေ

ချေးငွေအစီအစဉ်

 • အများဆုံး ချေးငွေပမာဏ သိန်း (၃၀) အထိ
 • ချေးငွေသက်တမ်း အများဆုံး (၉) လ အထိ
 • တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၂၈)%
 • သီးနှံအမျိုးအစားနှင့်သင့်လျော်သော ပြန်လည်ပေးမှု အစီအစဉ်များရှိခြင်း။
 • ရိတ်သိမ်းချိန်အကျိုးခံစားခွင့်အား ရရှိနိုင်ခြင်း။

လျှောက်ထားနိုင်သူများ

 • ရာသီလိုက်စပါးနှင့် ကာလတိုသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးသော တောင်သူများ
 • အချင်းချင်းအာမခံပေးနိုင်သူများဖြင့် အုပ်စုတစ်စုလျှင် အနည်းဆုံး ၃ဦးမှ ၉ဦးအထိ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ
 • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ
 • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ပုံစံ ၇/ ပုံစံ ၁၀၅ မိတ္တူ

အချက်အလက်များကိုက်ညီပြီး စိတ်ဝင်စားပါက နီးစပ်ရာရုံးခွဲသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။