ဝန်ဆောင်မှုများ

Our Loan Products

အုပ်စုလိုက်ချေးငွေများ

တစ်ဦးချင်းချေးငွေများ

Our Saving Products

ပုံမှန်စုဆောင်းငွေ

ငွေပျိုးပင် (Client Savings Plan)

ပိုပိုတိုး (Fixed Term Deposit)

MIFIDA promotes diversity and inclusion at all levels.
MIFIDA offers variety of products and services to our clients regardless of their ethnicity, gender, age, disability, sexual orientation, caste and religion.